Miljötekniska markundersökningar behövs ofta vid exploatering, fastighetsöverlåtelser och på gammal industrimark. Det är förbjudet att gräva i förorenad mark utan föregående anmälan, och utan utförd utredning är det svårt att veta i förväg om marken är förorenad eller inte. I stadsmiljö är exempelvis den översta jorden ofta lätt kontaminerad även om det historiskt sett inte legat någon industri eller annan verksamhet på platsen. Likadant vill man som köpare av en fastighet ofta försäkra sig om att tomten inte är förorenad, eftersom att det blir nya fastighetsägarens ansvar att hantera eventuell förorening på fastigheten. Vi kan hjälpa till i hela ledet, från undersökning, till anmälan, miljökontroll under projektets gång och slutligen till saneringsrapport/slutrapport.

Exempel på tjänster:

 • Miljötekniska markundersökningar inkl. klassning av massor
 • Provtagning och utredning av mark, vatten, luft mm.
 • Statusrapport enligt IED (industriutsläppsdirektivet)
 • Miljökontroll och kontrollprogram
 • Miljö- och hälsoriskbedömningar
 • Anmälan och tillståndsansökan
 • Förstudier och huvudstudier
 • Historiska inventeringar
 • Due diligence
 • förorenade områden
  fororenade-omraden-1