Inför rivning och/eller ombyggnation krävs att en miljöinventering utförs för att kartlägga det farliga avfallet som finns i byggnaden och som behöver omhändertas på ett korrekt sätt. En miljöinventering kallas ibland även för Rivningsplan, Materialinventering eller Kontrollplan (kärt barn har många namn). Exempelvis så inventeras asbest, PCB, klorparaffiner och el-avfall. Inventeringen ska sedan fungera som underlag för Rivningsplanen. En miljöinventering kan även utföras för att få en slags status på byggnaden så att man som fastighetsägare vet vad byggnaden innehåller och om man eventuellt vill fasa ut någon typ av inbyggt material. Vid rivning berörs oftast även den närmst omkringliggande marken, framförallt om huset har källare. Då behövs även en markteknisk undersökning, bland annat för att undersöka förekomst av tjärasfalt, som vi kan hjälpa till med. Se mer under fliken Förorenade områden. Om byggnaden har haft utvändiga fogar innehållande PCB har den närmsta marken med största sannolikhet kontaminerats och då behövs även en anmälan för PCB.

Miljöbyggnad är det vanligaste systemet för certifiering av byggnader i Sverige och kan användas för både nya och befintliga byggnader om man vill bygga hållbart. Här kan vi både hjälpa till med indikatorerna och utföra miljöledning under hela projektets gång, samt fungera som miljöbyggnadssamordnare. Sally är certifierad miljöbyggnadssamordnare i Miljöbyggnad 3.0.

Exempel på tjänster:

  • Miljöinventering vid rivning eller ombyggnation
  • Anmälan för PCB, tjärasfalt mm. i omkringliggande mark
  • Miljöledning och certifierad samordnare enligt Miljöbyggnad 3.0.
  • PCB-inventering
  • Radonmätningar
  • entreprenadbesiktning
    entreprenadbesiktning